Soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului școlar, pentru anul școlar 2019-2020, conform art.33 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, anexa la OMEN nr.5460/12.11.2018