Principalele priorităţi şi politici promovate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ/ 2016-2020

Monitorizare şi consiliere, în scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei la nivelul unităţilor şcolare din Neamţ, pentru a atinge obiectivele strategiei naţionale adoptate de MEN,  strategie care are la bază patru piloni strategici:

 • Pilonul 1: Asigurarea accesului la educație și la o educație de calitate pentru toți copiii;
 • Pilonul 2: Asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii;
 • Pilonul 3: Reintegrarea în sistemul de educație a persoanelor care au părăsit timpuriu școala;
 • Pilonul 4: Dezvoltarea sprijinului instituțional adecvat;
 • Asigurarea egalităţii de şanse şi sprijinirea educaţiei de către toţi reprezentanţii comunităţilor ;
 • Formarea continuă a personalului didactic din judeţ;
 • Identificarea de resurse financiare pentru profesionalizarea corpului de inspectori şi metodişti ai I.S.J. Neamţ.
 • Identificarea de soluţii eficiente pentru rezolvarea problemei abandonului şcolar;
 • Asigurarea calităţii ridicate a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere;
 • Reforma educaţiei timpurii şi monitorizarea continuă a educaţiei în rândul populaţiei rrome;
 • Dezvoltarea  instituţională a educaţiei permanente şi a învăţământului obligatoriu;
 • Creşterea calităţii educaţiei în sistemul educaţional  nemţean;
 • Dezvoltarea şi compatibilizarea europeană a învăţământului românesc.
 • Construcţia unui învăţământ de calitate, desfăşurat, pe cât posibil, în şcoli dotate la nivel european.
 • La nivelul instituţiilor de învăţământ, strategiile utilizate pentru a reduce rata de părăsire timpurie a şcolii se află la baza întregii politici de dezvoltare instituţională. Ele au scopul de a crea un mediu de învăţare pozitiv, de a consolida calitatea și inovaţia la nivel pedagogic, de a spori calitatea competenţelor corpului didactic în vederea unei abordări corecte a diversităţii sociale și culturale, precum și în vederea dezvoltării unor tactici adecvate de combatere a violenţei și intimidării în școală.
 • Politicile de intervenţie la nivelul școlii includ:
 • Transformarea școlilor în comunităţi de învăţare care să se bazeze pe o imagine de dezvoltare instituţională comună tuturor beneficiarilor, prin utilizarea experienţei și cunoștinţelor tuturor acestora, prin crearea unui mediu confortabil, care să inspire și să încurajeze libertatea de gândire, motivându-i astfel pe tineri să își continue educaţia și instruirea.
 • Perfectarea unor sisteme care să identifice primele semne de risc, ceea ce oferă posibilitatea de a fi luate măsuri imediate, înainte ca problemele să se manifeste și înainte ca elevii să perceapă ca alternativă abandonul școlar.
 • Strânsă legătură cu părinţii și cu alte organizaţii relevante din afara școlii, cum ar fi: serviciile comunitare din zonă, care reprezintă emigranţii sau minorităţile, asociaţiile sportive și culturale, angajatorii sau organizaţiile societăţii civile, ceea ce facilitează găsirea unor soluţii holistice pentru ajutarea acelor elevi din grupele de risc și mediază apelarea la sprijin din exterior, la psihologi, asistenţi sociali, servicii comunitare sau asociaţii culturale. Acest lucru poate fi facilitat de mediatorii din comunitatea respectivă, capabili să susţină comunicarea cu părinții și copiii din aceste grupe de risc și să reducă gradul de neîncredere al acestora în școală.
 • Susţinerea și sprijinirea continuă a eforturilor depuse de cadre didactice în munca lor cu elevii din grupele de risc, condiţie de bază pentru eficacitatea măsurilor luate la nivel de instituţie. Cursurile de pedagogie, precum și cursurile ulterioare de perfecţionare pentru cadre didactice și pentru personalul administrativ din cadrul școlii sunt menite să îi ajute pe aceștia să abordeze corect problema diversităţii la clasă și să îi susţină pe elevii provenind din medii defavorizate socio-economic, conducând la rezolvarea eventualelor situaţii dificile care pot apărea în procesul de predare.

Concepută din perspectiva asigurării calităţii în procesul instructiv-educativ şi în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului preuniversitar românesc în spaţiul învăţământului european, strategia educaţională a Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ se axează pe premisa conform căreia învăţământul joacă un rol fundamental în consacrarea unei societăți dezvoltate cu un sistem de pregătire a unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii.