Menținerea în activitate a personalului didactic, ca titular, la cerere, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare

Art. 29

(4) Personalul didactic de predare titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care până la data de 1 septembrie 2022 împlineşte vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare şi dovedeşte competenţă profesională deosebită, a obţinut calificativul „Foarte Bine” şi nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, poate fi menţinut în activitate ca titular, în funcţia didactică până la 3 (trei) ani peste vârsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei Metodologii.

(5) La etapa de menținere în activitate ca titular, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, participă şi personalul didactic de predare, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrat în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2021-2022, care se încadrează în prevederile alin. (4).

(6) Personalul didactic de predare care se încadrează în prevederile alin. (4) şi (5) se adresează, în scris, consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, până la data prevăzută în Calendar. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică şi profesorii logopezi din cabinetele interşcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Cererile, însoţite de documentele justificative privind activitatea didactică şi ştiinţifică, se analizează şi se aprobă în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în perioada prevăzută de Calendar, în funcţie de evoluţia demografică la nivel local, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ.

(7) La nivelul unităţilor de învăţământ pot fi aprobate numai cererile cadrelor didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) se încadrează în prevederile alin. (4) şi (5);
  2. b) posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, sunt complete şi viabile în anul şcolar 2022-2023, luând în considerare şi prevederile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
  3. c) la nivelul unităţii/ unităţilor de învăţământ, în care urmează să fie menținute în activitate ca titulare în funcţia didactică, nu există reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare/reîncadrate şi nu este necesară completarea/întregirea normei didactice de predare a altor cadre didactice, conform prezentei Metodologii, din unităţile de învăţământ respective cu ore din catedra pe care sunt titulare cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (4) şi (5) şi urmează să fie menținute în activitate, ca titular, în funcţia didactică.

(8)  Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ comunică, la termenul prevăzut în Calendar, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice acordul/refuzul motivat privind menţinerea în activitate, ca titular, în funcţia didactică, a personalului didactic de predare care se încadrează în prevederile alin. (4) şi (5), în anul şcolar 2022-2023. Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate verifică situaţiile transmise de unităţile de învăţământ, întocmeşte listele finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (7) şi solicită menţinerea în activitate, ca titular, în funcţia didactică, în anul şcolar 2022-2023 şi le supune spre analiză comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar …

(9) Listele finale, validate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, se afişează la inspectoratul şcolar la termenul prevăzut în Calendar. La inspectoratul şcolar se afişează şi listele care cuprind cadrele didactice ale căror cereri de menţinere în activitate ca titular, în funcţia didactică, în anul şcolar 2022-2023, au fost respinse la nivelul unităţilor de învăţământ sau la nivelul inspectoratului şcolar cu precizarea motivului pentru care au fost respinse.

(10) Contestaţiile se depun, în scris, la inspectoratul şcolar, în perioada prevăzută în Calendar. Contestaţia se soluţionează conform prevederilor art. 4 alin. (20).

 Calendarul etapei: 

4. a)     depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ; Până la 20 ianuarie 2022
b)     aprobarea cererilor privind menținerea în activitate ca titular în funcția didactică peste vârsta de pensionare la nivelul unităților de învățământ; Până la 27 ianuarie 2022
c)      întocmirea, la nivelul inspectoratelor școlare, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 29 alin. (4) și (5) din Metodologie și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2022-2023, prezentarea acestora spre validare consiliului de administrație al inspectoratului școlar, conform hotărârii comisiei paritare și afișarea listelor finale la inspectoratele școlare; Perioada: 27-28 ianuarie 2022
d)      înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare; Zilele: 28, 31 ianuarie 2022
e)      soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Termen: 1 februarie 2022