Despre noi

 

         Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, instituție educațională de prestigiu la nivel național,  ţine cont de dezvoltarea individuală continuă, a elevilor și profesorilor, într-un climat de concurenţă loială, în vederea îndeplinirii standardelor naţionale şi europene existente, valorifică potenţialul resurselor umane angrenate în sistemul educaţional nemţean şi trasează direcţiile de acţiune menite să inducă un impact pozitiv asupra managementului şcolar din judeţul Neamţ.

 

 1. Principalele priorităţi şi politici promovate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ vizează următoarele aspecte:
 • Monitorizarea şi consilierea activității didactice și manageriale, în scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei, la nivelul unităţilor şcolare din Neamţ, pentru a atinge obiectivele strategiei naţionale adoptate de MEN, strategie care are la bază patru piloni strategici:
 • Pilonul 1: Asigurarea accesului la educație și la o educație de calitate pentru toți copiii;
 • Pilonul 2: Asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii;
 • Pilonul 3: Reintegrarea în sistemul de educație a persoanelor care au părăsit timpuriu școala;
 • Pilonul 4: Dezvoltarea sprijinului instituțional adecvat;
 • Asigurarea egalităţii de şanse şi sprijinirea educaţiei de către toţi reprezentanţii comunităţilor;
 • Formarea continuă a personalului didactic din judeţ;
 • Identificarea de resurse financiare pentru profesionalizarea corpului de inspectori şi metodişti ai I.S.J. Neamţ.
 • Identificarea de soluţii eficiente pentru rezolvarea problemei abandonului şcolar;
 • Reforma educaţiei timpurii şi monitorizarea continuă a educaţiei în rândul populaţiei rrome;
 • Dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente şi a învăţământului obligatoriu;
 • Dezvoltarea învăţământului românesc şi compatibilizarea cu învățământul european.

 

 1. La nivelul instituţiilor de învăţământ, strategiile utilizate pentru a reduce rata de părăsire timpurie a şcolii se află la baza întregii politici de dezvoltare instituţională. Ele au scopul de a crea un mediu de învăţare pozitiv, de a consolida calitatea și inovaţia la nivel pedagogic, de a spori calitatea competenţelor corpului didactic în vederea unei abordări corecte a diversităţii sociale și culturale, precum și în vederea dezvoltării unor tactici adecvate de combatere a violenţei și intimidării în școală.

 

Politicile de intervenţie la nivelul instituţiei de învăţământ includ:

 

 • Transformarea școlilor în comunităţi de învăţare care să se bazeze pe o imagine de dezvoltare instituţională comună tuturor beneficiarilor, prin utilizarea experienţei și cunoștinţelor tuturor acestora, prin crearea unui mediu confortabil, care să inspire și să încurajeze libertatea de gândire, motivându-i astfel pe tineri să își continue educaţia și instruirea.
 • Perfectarea unor sisteme care să identifice primele semne de risc, ceea ce oferă posibilitatea de a fi luate măsuri prompte înainte ca problemele să se manifeste și înainte ca elevii să înceapă să se distanţeze de școală, să lipsească sau să o abandoneze.
 • Comunicare corectă cu părinţii și cu alte organizaţii relevante din afara școlii, cum ar fi: serviciile comunitare din zonă, care reprezintă emigranţii sau minorităţile, asociaţiile sportive și culturale, angajatorii sau organizaţiile societăţii civile, ceea ce facilitează găsirea unor soluţii holistice pentru ajutarea acelor elevi din grupele de risc și mediază apelarea la sprijin din exterior, la psihologi, asistenţi sociali, servicii comunitare sau asociaţii culturale. Acest lucru poate fi facilitat de mediatorii din comunitatea respectivă, capabili să susţină comunicarea cu părinții și copiii din aceste grupe de risc și să reducă gradul de neîncredere al acestora în școală.
 • Susţinerea și sprijinirea continuă a eforturilor depuse de cadre didactice în munca lor cu elevii din grupele de risc, condiţie de bază pentru eficacitatea măsurilor luate la nivel de instituţie.
 • Formarea continuă a resursei umane din educație.

Apreciem că aceste deziderate  pot  fi atinse  prin abordarea unor politici manageriale responsabile la care să contribuie activ toţi oamenii şcolii nemţene.

Concepută din perspectiva asigurării calităţii în procesul instructiv-educativ şi în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului preuniversitar românesc în spaţiul învăţământului european, strategia educaţională a Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ se axează pe premisa conform căreia învăţământul joacă un rol fundamental în consacrarea unei societăţi a cunoaşterii şi a învăţării pe tot parcursul vieţii.

Susţinerea tendinţelor generale ale învăţământului românesc, adaptate specificului judeţului nostru, conduce la definirea viziunii şi a misiunii din perspectivă  acţional – pragmatică.

Proiecţia strategică de dezvoltare a învăţământului din judeţul Neamţ pentru intervalul de timp 2016-2020, impune adoptarea acelor măsuri care să conducă la eficientizarea întregii activităţi prin promovarea unor valori şi principii adecvate: aspiraţia spre performanţă, calitate, competiţie, coerenţă cooperare, competenţă, conştiinciozitate, continuitate, coordonare, deschidere, demnitate, disciplină în şcoală, educaţie, excelenţă, flexibilitate, inovaţie, implicare, onestitate, participare, respect, responsabilitate, subsidiaritate,  transparenţă.

Colaborare colaborăm cu toţi factorii interesaţi de educaţie şi împărtăşim cunoştinţele dobândite pentru a ne îmbunătăţi activitatea.

Deschidere – suntem deschişi la nou şi ne încurajăm partenerii educaţionali să caute soluţii creative în folosul beneficiarilor noştri: elevi, părinţi, comunităţi locale, agenţi economici.

Excelenţă suntem hotărâţi să depăşim aşteptările celorlalţi prin profesionalism şi eficienţă.

Inovaţiene străduim să fim pro-activi, să facem lucrurile altfel dar mai bine.

Implicare asigurăm realizarea proiectelor noastre prin inovaţie şi leadership.

Responsabilitatene asumăm întreaga responsabilitate pentru direcţiile de dezvoltare a sistemului educaţional din judeţului Neamţ, urmărind continuu interesul beneficiarilor noştri şi dovedind respect pentru lege, cultură şi pentru comunitatea în care trăim.

Pentru a ne înscrie pe aceste coordonate  ale activităţii noastre, ne vom îndrepta atenţia, prioritar, atât spre oferta educaţională, cât şi spre baza materială, resursele umane şi financiare de care este nevoie, vizând şi o implicare continuă, eficientă, a comunităţii, a părinţilor şi a autorităţilor locale în viaţa şcolii, în baza unor parteneriate stabile care vor contribui la dezvoltarea durabilă a sistemului educaţional.

 

(Extras din Proiectul Strategia educațională a ISJ Neamț, 2016-2020)