Completarea normei la nivelul ISJ Neamț. Transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate

Art. 4.

(1) Etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar … sunt, în ordinea în care se desfășoară, următoarele:

h)         completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare, respectiv pe perioadă determinată a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), urmată de transferarea personalului didactic de predare titular și a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2022, disponibilizate prin restrângere de activitate, prin restructurarea rețelei școlare sau prin desființarea unor unități de învățământ, urmată apoi de completarea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe perioadă determinată la nivel județean/nivelul municipiului București, cărora li se poate constitui cel puțin o jumătate de normă didactică de predare la nivelul unității/unităților de învățământ în care sunt angajate sau la nivelul consorțiului școlar în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră.

CALENDARUL ETAPEI:

5. a) Afișarea, la inspectoratele școlare, a listei tuturor catedrelor vacante/ rezervate complete și incomplete Termen: 21 februarie 2022
a)      Afișarea, la inspectoratele școlare, a listei cadrelor didactice care intră în reducere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2022 Termen: 21 februarie 2022
b)      Afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit Termen: 21 februarie 2022
c)       Înregistrarea cererilor însoțite de documentele precizate în acestea, cadrelor didactice aflate în reducere de activitate, la inspectoratele școlare; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia județeană Perioada: 21-23 februarie 2022
d)      Afișarea la inspectoratul școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea reducerii de activitate Termen: 24 februarie 2022
e)       Înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate Perioada: 24-25 februarie 2022
f)       Organizarea inspecțiilor speciale la clasă/ probelor practice/ orale de profil, afișarea rezultatelor la sediul și pe pagina web a inspectoratului școlar; * Perioada: 21-22 februarie 2022
g)      Soluționarea contestațiilor la punctajele acordate, în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea punctajelor finale la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar Termen: 28 februarie 2022
h)      Depunerea cererilor, însoțite de documentele precizate în acestea, de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate, pentru obținerea acordurilor/ acordurilor de principiu la unităţile de învăţământ Perioada: 28 februarie – 1 martie 2022
i)        Analiza în consiliile de administrație ale unităților de învățământ a solicitărilor și comunicarea acordului/ acordului de principiu pentru transfer/ refuzului motivat Termen: 2 martie 2022
j)                 Depunerea şi înregistrarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu la unitatea de învățământ; Perioada: 2-3 martie 2022
k)              Soluționarea contestaţiilor privind acordurile în consiliul de administrație al unității de învățământ Perioada: 2-4 martie 2022
l)                 Depunerea acordurilor/ acordurilor de principiu cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate la comisia judeţeană Perioada: 2-8 martie 2022
m)    Ședință de repartizare organizată de comisia județeană de mobilitate pentru completarea normei didactice și soluționarea restrângerilor de activitate. Termen: 9 martie 2022
n)             Înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a restrângerilor Perioada: 9-10 martie 2022
o)              Soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Termen: 11 martie 2022

 

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se suspendă organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit. i)-m).

*Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se susţin doar probe practice/orale evaluate prin calificative „Admis/Respins”, conform anexelor nr. 4 şi 12 la Metodologie, probe la care nu se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probelor orale rămânând definitiv.