Completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/ determinată pentru personalul didactic de predare titular și pe perioadă determinată pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) la nivelul unității/ unităților de învățământ/ consorțiului școlar sau în unități de învățământ din aceeași localitate, sesiunea 2022

Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, aprobată prin O.M.Ed. nr. 5578/2021

Art. 25

(1) Cadrul didactic titular/debutant prevăzut la art. 21 alin. (4) și (6)/angajat pe perioada viabilității postului didactic/catedrei pentru care nu se poate constitui norma didactică completă de predare în specialitate, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, dar pentru care se poate constitui cel puțin jumătate de normă didactică de predare-învățare-evaluare în baza actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră sau pentru care se poate constitui cel puțin jumătate de normă didactică de predare în specialitate, din disciplinele prevăzute în documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, la nivelul consorțiului școlar din care face parte unitatea de învățământ sau în unități de învățământ din aceeași localitate, se află în situația de completare a normei didactice de predare.

(3) În cazul apariției situațiilor de reducere de activitate a personalului didactic de predare la nivelul unei unități de învățământ, de completare a normei didactice sau de restrângere de activitate, în etapa de constituire a normei didactice de predare și încadrare a personalului didactic de predare titular, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6)/ angajate pe perioada viabilității postului didactic/catedrei, situații care vizează două sau mai multe cadre didactice titulare/angajate la aceeași specialitate, se renunță, în ordine, la activitatea prestată de personalul didactic, conform prevederilor de la literele a) – q).

(5) Dacă reducerea de activitate, care vizează două sau mai multe persoane titulare/angajate de aceeași specialitate la nivelul unei unități de învățământ, nu se soluționează prin aplicarea prevederilor alin. (3) sau (4), după caz și nici luând în considerare cererile de reducere a normei didactice de predare a personalului didactic de predare în condițiile art. 262 alin. (4) și (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, desemnarea cadrelor didactice care intră în reducere de activitate se realizează în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și de încadrare a personalului didactic de predare titular, prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectivă conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2. Hotărârea privind modalitatea de evaluare se stabilește de consiliul de administrație al unității de învățământ.

Calendarul etapei:

 

c)    depunerea cererilor de completare a normei didactice de predare la secretariatele unităților de învățământ; Până la 20 ianuarie 2022
d)    completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/ determinată a personalului didactic de predare titular la nivelul unității/ unităților de învățământ în care este titular/ consorțiului școlar sau în unități de învățământ din aceeași localitate și comunicarea cadrelor didactice și la inspectoratele școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru întregirea/completarea normei didactice de predare; Perioada: 20 – 21 ianuarie 2022
e)    depunerea și înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare; Zilele: 21 şi 25 ianuarie 2022
f)     analizarea contestațiilor privind soluţionarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi stabilirea listei finale a cadrelor didactice titulare pentru care se acordă întregirea/ completarea normei didactice de predare; Termen: 26 ianuarie 2022
g)    completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) la nivelul unităţii/ unităţilor de învăţământ/ consorţiului şcolar sau în unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de numire/ transfer/ repartizare pe post/catedră Perioada: 20 – 27 ianuarie 2022
i)     constituirea normei didactice de predare, urmată de completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată, la nivelul unităţilor de învăţământ în care sunt angajate, pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de repartizare pe post/catedrădidactice de predare și  comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/ acordului de principiu/ refuzului cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei  pentru întregirea normei didactice; Perioada: 20 – 27 ianuarie 2022
j)     depunerea și înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare; Perioada: 27 – 28 ianuarie 2022
k)    analizarea contestațiilor și stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/ catedrei pentru care se acordă completarea normei didactice de predare; Termen: 31 ianuarie 2022
l)     organizarea inspecțiilor speciale la clasă/ probelor practice/ orale de profil, afișarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar*. Perioada: 21 – 28 ianuarie 2022

 * Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se susţin doar probe practice/orale evaluate prin calificative „Admis/Respins”, conform anexei nr. 4 la Metodologie, probe la care nu se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probelor orale rămânând definitiv.