Comunicări MRU

Informare – Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar cu personalul didactic de predare calificat în regim de plata cu ora

18) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plata cu ora:

a) depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare şi susţinerea interviurilor în vederea încadrării în regim de plată cu ora;

Perioada: 26 – 27 august 2020

Notă: Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, concursul privind angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat constă doar în prezentarea unui curriculum vitae, care să conțină elemente relevante cu privire la activitatea profesională.

b) atribuirea orelor neocupate în regim de plată cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ, acordarea avizului pentru încadrare în regim de plată cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat și depunerea/transmiterea acestuia la inspectoratele școlare;

Termen: 30 august 2021

c) acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ şi depunerea acestuia la inspectoratele şcolare;

Perioada: 31 august-1 septembrie 2021

26-27 august 2021 – Ședințe de repartizare repartizare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform anexei nr. 18

Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform anexei nr. 18 la Metodologie.

 

25 august 2021 – Ședință de repartizare – detașare la cerere prin concurs specific

24-25 august 2021 – Ședință de repartizare a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2021

Repartizarea în şedinţă, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:

 • cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată;
 • cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;
 • cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
 • cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;
 • candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2021, după caz, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2021-2022, în condiţiile art. 63 sau 87 din Metodologie, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2020 şi/sau 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar.

Planificare ședință de repartizare – 24-25 august 2021

23 august 2021 – Ședintă de repartizare pentru completare a normei, restrângere de activitate, prelungire CIM conform art. 63, detașare la cerere prin concurs/ continuitate

Soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:

 • cererilor de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;
 • cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
 • cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
 • cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;
 • solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate;
 • solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate.

Planificare ședință de repartizare – 23 august 2021

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate reactualizată în data de 6 august 2021

Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021 – rezultate finale

Procedura operațională privind vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate, sesiunea 2021

Depunere dosare etape de mobilitate – cazuri excepționale

În perioada de 18-19 august 2021, pot depune la Inspectoratul Școlar Județean Neamț, compartimentul resurse umane, cereri de înscriere la etapele de mobilitate, însoțite de documentele solicitate în acestea:

 • cadrele didactice titulare a căror reducere de activitate nu a fost soluționată prin transfer/completare de normă didactică, a cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare;
 • cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detașare la cerere, în perioada 11 – 17 mai 2021;
 • cadrele didactice care au primit acorduri de principiu și nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2021 – 2022, în perioada 11 – 17 mai 2021;
 • candidații care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare obținute la concursurile naționale, sesiunile 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 sau 2015 și nu au depus cerere în perioada 11 – 17 mai 2021.

NT 8402 Etapă depunere dosare mobilitate 18-19 august 2021

Ședință de repartizare – 5 august 2021

 • Repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6);
 • Repartizarea prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată a cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate;
 • Repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă;
 • Repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, a candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2021, şi au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul naţional, sesiunea 2021, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educației și Cercetării.
 • Ședință de repartizare 5 august 2021 – planificare