Comunicări MRU

Completarea normei la nivelul ISJ Neamț. Transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate

Art. 4.

(1) Etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar … sunt, în ordinea în care se desfășoară, următoarele:

h)         completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare, respectiv pe perioadă determinată a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), urmată de transferarea personalului didactic de predare titular și a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2022, disponibilizate prin restrângere de activitate, prin restructurarea rețelei școlare sau prin desființarea unor unități de învățământ, urmată apoi de completarea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe perioadă determinată la nivel județean/nivelul municipiului București, cărora li se poate constitui cel puțin o jumătate de normă didactică de predare la nivelul unității/unităților de învățământ în care sunt angajate sau la nivelul consorțiului școlar în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră.

CALENDARUL ETAPEI:

5. a) Afișarea, la inspectoratele școlare, a listei tuturor catedrelor vacante/ rezervate complete și incomplete Termen: 21 februarie 2022
a)      Afișarea, la inspectoratele școlare, a listei cadrelor didactice care intră în reducere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2022 Termen: 21 februarie 2022
b)      Afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit Termen: 21 februarie 2022
c)       Înregistrarea cererilor însoțite de documentele precizate în acestea, cadrelor didactice aflate în reducere de activitate, la inspectoratele școlare; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia județeană Perioada: 21-23 februarie 2022
d)      Afișarea la inspectoratul școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea reducerii de activitate Termen: 24 februarie 2022
e)       Înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate Perioada: 24-25 februarie 2022
f)       Organizarea inspecțiilor speciale la clasă/ probelor practice/ orale de profil, afișarea rezultatelor la sediul și pe pagina web a inspectoratului școlar; * Perioada: 21-22 februarie 2022
g)      Soluționarea contestațiilor la punctajele acordate, în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea punctajelor finale la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar Termen: 28 februarie 2022
h)      Depunerea cererilor, însoțite de documentele precizate în acestea, de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate, pentru obținerea acordurilor/ acordurilor de principiu la unităţile de învăţământ Perioada: 28 februarie – 1 martie 2022
i)        Analiza în consiliile de administrație ale unităților de învățământ a solicitărilor și comunicarea acordului/ acordului de principiu pentru transfer/ refuzului motivat Termen: 2 martie 2022
j)                 Depunerea şi înregistrarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu la unitatea de învățământ; Perioada: 2-3 martie 2022
k)              Soluționarea contestaţiilor privind acordurile în consiliul de administrație al unității de învățământ Perioada: 2-4 martie 2022
l)                 Depunerea acordurilor/ acordurilor de principiu cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate la comisia judeţeană Perioada: 2-8 martie 2022
m)    Ședință de repartizare organizată de comisia județeană de mobilitate pentru completarea normei didactice și soluționarea restrângerilor de activitate. Termen: 9 martie 2022
n)             Înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a restrângerilor Perioada: 9-10 martie 2022
o)              Soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Termen: 11 martie 2022

 

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se suspendă organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit. i)-m).

*Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se susţin doar probe practice/orale evaluate prin calificative „Admis/Respins”, conform anexelor nr. 4 şi 12 la Metodologie, probe la care nu se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probelor orale rămânând definitiv.

FIȘA DE EVALUARE 2022 – pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele de mobilitate 2022-2023

Ședință de repartizare a posturilor apărute pe parcursul anului școlar – 10.01.2022

Repartizarea pentru:

  • soluționarea situaţiilor de reducere de activitate a personalului didactic de predare apărute pe parcursul anului școlar;
  • ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar, după derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar prevăzute în Calendar, în condiţiile art. 107 alin. (1) şi (2);

se realizează cu respectarea ordinii de repartizare prevăzută în Metodologie, în ședința de repartizare din 10 ianuarie 2022, care va avea loc în sala de ședințe a inspectoratului școlar, conform următoarei planificări: 

ARIA CURRICULARĂ INTERVALUL ORAR
LIMBĂ ȘI COMUNICARE

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

OM ȘI SOCIETATE

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

13:00–13:30
ARTE

TEHNOLOGII

EDUCAȚIE TIMPURIE

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

13:30–14:00

Candidații vor fi prezenți la Inspectoratul Școlar Județean Neamț cu 5 minute înainte de ora planificată pentru aria curriculară corespunzătoare și vor avea asupra lor CI/BI sau procură notarială în original.

Menținerea în activitate a personalului didactic, ca titular, la cerere, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare

Art. 29

(4) Personalul didactic de predare titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care până la data de 1 septembrie 2022 împlineşte vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare şi dovedeşte competenţă profesională deosebită, a obţinut calificativul „Foarte Bine” şi nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, poate fi menţinut în activitate ca titular, în funcţia didactică până la 3 (trei) ani peste vârsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei Metodologii.

(5) La etapa de menținere în activitate ca titular, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, participă şi personalul didactic de predare, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrat în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2021-2022, care se încadrează în prevederile alin. (4).

(6) Personalul didactic de predare care se încadrează în prevederile alin. (4) şi (5) se adresează, în scris, consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, până la data prevăzută în Calendar. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică şi profesorii logopezi din cabinetele interşcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Cererile, însoţite de documentele justificative privind activitatea didactică şi ştiinţifică, se analizează şi se aprobă în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în perioada prevăzută de Calendar, în funcţie de evoluţia demografică la nivel local, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ.

(7) La nivelul unităţilor de învăţământ pot fi aprobate numai cererile cadrelor didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) se încadrează în prevederile alin. (4) şi (5);
  2. b) posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, sunt complete şi viabile în anul şcolar 2022-2023, luând în considerare şi prevederile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
  3. c) la nivelul unităţii/ unităţilor de învăţământ, în care urmează să fie menținute în activitate ca titulare în funcţia didactică, nu există reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare/reîncadrate şi nu este necesară completarea/întregirea normei didactice de predare a altor cadre didactice, conform prezentei Metodologii, din unităţile de învăţământ respective cu ore din catedra pe care sunt titulare cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (4) şi (5) şi urmează să fie menținute în activitate, ca titular, în funcţia didactică.

(8)  Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ comunică, la termenul prevăzut în Calendar, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice acordul/refuzul motivat privind menţinerea în activitate, ca titular, în funcţia didactică, a personalului didactic de predare care se încadrează în prevederile alin. (4) şi (5), în anul şcolar 2022-2023. Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate verifică situaţiile transmise de unităţile de învăţământ, întocmeşte listele finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (7) şi solicită menţinerea în activitate, ca titular, în funcţia didactică, în anul şcolar 2022-2023 şi le supune spre analiză comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar …

(9) Listele finale, validate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, se afişează la inspectoratul şcolar la termenul prevăzut în Calendar. La inspectoratul şcolar se afişează şi listele care cuprind cadrele didactice ale căror cereri de menţinere în activitate ca titular, în funcţia didactică, în anul şcolar 2022-2023, au fost respinse la nivelul unităţilor de învăţământ sau la nivelul inspectoratului şcolar cu precizarea motivului pentru care au fost respinse.

(10) Contestaţiile se depun, în scris, la inspectoratul şcolar, în perioada prevăzută în Calendar. Contestaţia se soluţionează conform prevederilor art. 4 alin. (20).

 Calendarul etapei: 

4. a)     depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ; Până la 20 ianuarie 2022
b)     aprobarea cererilor privind menținerea în activitate ca titular în funcția didactică peste vârsta de pensionare la nivelul unităților de învățământ; Până la 27 ianuarie 2022
c)      întocmirea, la nivelul inspectoratelor școlare, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 29 alin. (4) și (5) din Metodologie și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2022-2023, prezentarea acestora spre validare consiliului de administrație al inspectoratului școlar, conform hotărârii comisiei paritare și afișarea listelor finale la inspectoratele școlare; Perioada: 27-28 ianuarie 2022
d)      înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare; Zilele: 28, 31 ianuarie 2022
e)      soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Termen: 1 februarie 2022

Completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/ determinată pentru personalul didactic de predare titular și pe perioadă determinată pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) la nivelul unității/ unităților de învățământ/ consorțiului școlar sau în unități de învățământ din aceeași localitate, sesiunea 2022

Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, aprobată prin O.M.Ed. nr. 5578/2021

Art. 25

(1) Cadrul didactic titular/debutant prevăzut la art. 21 alin. (4) și (6)/angajat pe perioada viabilității postului didactic/catedrei pentru care nu se poate constitui norma didactică completă de predare în specialitate, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, dar pentru care se poate constitui cel puțin jumătate de normă didactică de predare-învățare-evaluare în baza actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră sau pentru care se poate constitui cel puțin jumătate de normă didactică de predare în specialitate, din disciplinele prevăzute în documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, la nivelul consorțiului școlar din care face parte unitatea de învățământ sau în unități de învățământ din aceeași localitate, se află în situația de completare a normei didactice de predare.

(3) În cazul apariției situațiilor de reducere de activitate a personalului didactic de predare la nivelul unei unități de învățământ, de completare a normei didactice sau de restrângere de activitate, în etapa de constituire a normei didactice de predare și încadrare a personalului didactic de predare titular, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6)/ angajate pe perioada viabilității postului didactic/catedrei, situații care vizează două sau mai multe cadre didactice titulare/angajate la aceeași specialitate, se renunță, în ordine, la activitatea prestată de personalul didactic, conform prevederilor de la literele a) – q).

(5) Dacă reducerea de activitate, care vizează două sau mai multe persoane titulare/angajate de aceeași specialitate la nivelul unei unități de învățământ, nu se soluționează prin aplicarea prevederilor alin. (3) sau (4), după caz și nici luând în considerare cererile de reducere a normei didactice de predare a personalului didactic de predare în condițiile art. 262 alin. (4) și (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, desemnarea cadrelor didactice care intră în reducere de activitate se realizează în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și de încadrare a personalului didactic de predare titular, prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectivă conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2. Hotărârea privind modalitatea de evaluare se stabilește de consiliul de administrație al unității de învățământ.

Calendarul etapei:

 

c)    depunerea cererilor de completare a normei didactice de predare la secretariatele unităților de învățământ; Până la 20 ianuarie 2022
d)    completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/ determinată a personalului didactic de predare titular la nivelul unității/ unităților de învățământ în care este titular/ consorțiului școlar sau în unități de învățământ din aceeași localitate și comunicarea cadrelor didactice și la inspectoratele școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru întregirea/completarea normei didactice de predare; Perioada: 20 – 21 ianuarie 2022
e)    depunerea și înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare; Zilele: 21 şi 25 ianuarie 2022
f)     analizarea contestațiilor privind soluţionarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi stabilirea listei finale a cadrelor didactice titulare pentru care se acordă întregirea/ completarea normei didactice de predare; Termen: 26 ianuarie 2022
g)    completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) la nivelul unităţii/ unităţilor de învăţământ/ consorţiului şcolar sau în unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de numire/ transfer/ repartizare pe post/catedră Perioada: 20 – 27 ianuarie 2022
i)     constituirea normei didactice de predare, urmată de completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată, la nivelul unităţilor de învăţământ în care sunt angajate, pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de repartizare pe post/catedrădidactice de predare și  comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/ acordului de principiu/ refuzului cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei  pentru întregirea normei didactice; Perioada: 20 – 27 ianuarie 2022
j)     depunerea și înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare; Perioada: 27 – 28 ianuarie 2022
k)    analizarea contestațiilor și stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/ catedrei pentru care se acordă completarea normei didactice de predare; Termen: 31 ianuarie 2022
l)     organizarea inspecțiilor speciale la clasă/ probelor practice/ orale de profil, afișarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar*. Perioada: 21 – 28 ianuarie 2022

 * Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se susţin doar probe practice/orale evaluate prin calificative „Admis/Respins”, conform anexei nr. 4 la Metodologie, probe la care nu se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probelor orale rămânând definitiv.

Întregirea normei didactice de predare, sesiunea 2022

Soluționarea cererilor de transfer la nivelul unităților de învățământ, ale cadrelor didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate, sesiunea 2022

Constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar/ consorţii şcolare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ, a aprobării proiectelor planurilor de şcolarizare și a ofertei educaționale

Menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, a cadrelor didactice titulare, femei – în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018

Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, aprobată prin O.M.Ed. nr. 5578/2021

 Art. 29. 

(1) Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat menţinerea în funcţie ca titular, peste vârsta de pensionare, se pensionează la data încheierii anului şcolar. Personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ, precum şi personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare şi care nu solicită pensionarea pe parcursul anului şcolar, poate rămâne în funcţie până la data încheierii anului şcolar, cu acordul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, respectiv al inspectoratului şcolar. Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

(2) Condițiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă și stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2022, sunt:

  1. a) pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 61 de ani şi 11 luni, 31 de ani şi 11 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare;
  2. b) pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 de ani, 35 de ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare.

(3) Cadrele didactice titulare, femei, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), precum şi cadrele didactice, femei, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrate în funcţia de personal didactic de predare, în anul şcolar 2021-2022, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, care nu împlinesc 65 de ani până la data de 1 septembrie 2022, pot opta, în scris, fie pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, conform prevederilor art. 284 alin. (11) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, fie pentru pensionarea începând cu data de 1 septembrie 2022. Opţiunea se adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ până la data de 20 ianuarie 2022. Cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, beneficiază de toate drepturile personalului didactic titular.

 Calendarul etapei: 

Întocmirea, de către unitățile de învățământ, a:

– listei cuprinzând cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018, conform prevederilor art. 284 alin. (11) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

listei cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare începând cu data de 1 septembrie 2022, pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităților de învățământ și comunicarea acestora la inspectoratul școlar:

a) pentru limită de vârstă;

b) la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parțială.

Până la 21 ianuarie 2022

Revizuirea deciziilor de numire/ transfer/ repartizare pe post/ catedra – 2022

Având în vedere restructurarea rețelei școlare pe parcursul anului școlar 2021-2022 și prevederile art. 19 alin. (4)-(5) din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, aprobată, prin O.M.Ed. nr. 5578 /10.11.2021, se emit noi documente de numire, după cum urmează:

  • pentru personalul didactic titular afectat de restructurarea rețelei școlare;
  • pentru cadrele didactice titulare numite/transferate pe nivel gimnazial/ profesional în unități de învățământ având clase V-XII/XIII sau I-XII/XIII, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 9 alin. (9), respectiv la art. 9 alin. (11), la solicitarea acestora, în vederea trecerii la nivelul cel mai înalt de învățământ al unității, în funcție de postul/catedra ocupat(ă);
  • pentru cadrele didactice titulare/debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6)/angajate pe durata viabilității postului/catedrei pe posturi didactice/catedre pe catedre ale căror denumiri nu se mai regăsesc în Centralizator se realizează în perioada de încadrare a personalului didactic de predare titular, în baza solicitărilor adresate, în scris, conducerilor unităților de învățământ la care acestea sunt încadrate, în baza procedurii prevăzute la art. 19 alin. (5) din metodologie.

NT_15559 Refacere decizii titulari