Arhivă lunară: decembrie 2021

Anunț selecție expert județean

Anunt selectie expert judetean

Anunț selecție consilier dezvoltare personala EDURIGHTS4GIRLS

Anunț selecție consilier dezvoltare personala EDURIGHTS4GIRLS

Menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, a cadrelor didactice titulare, femei – în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018

Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, aprobată prin O.M.Ed. nr. 5578/2021

 Art. 29. 

(1) Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat menţinerea în funcţie ca titular, peste vârsta de pensionare, se pensionează la data încheierii anului şcolar. Personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ, precum şi personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare şi care nu solicită pensionarea pe parcursul anului şcolar, poate rămâne în funcţie până la data încheierii anului şcolar, cu acordul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, respectiv al inspectoratului şcolar. Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

(2) Condițiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă și stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2022, sunt:

  1. a) pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 61 de ani şi 11 luni, 31 de ani şi 11 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare;
  2. b) pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 de ani, 35 de ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare.

(3) Cadrele didactice titulare, femei, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), precum şi cadrele didactice, femei, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrate în funcţia de personal didactic de predare, în anul şcolar 2021-2022, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, care nu împlinesc 65 de ani până la data de 1 septembrie 2022, pot opta, în scris, fie pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, conform prevederilor art. 284 alin. (11) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, fie pentru pensionarea începând cu data de 1 septembrie 2022. Opţiunea se adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ până la data de 20 ianuarie 2022. Cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, beneficiază de toate drepturile personalului didactic titular.

 Calendarul etapei: 

Întocmirea, de către unitățile de învățământ, a:

– listei cuprinzând cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018, conform prevederilor art. 284 alin. (11) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

listei cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare începând cu data de 1 septembrie 2022, pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităților de învățământ și comunicarea acestora la inspectoratul școlar:

a) pentru limită de vârstă;

b) la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parțială.

Până la 21 ianuarie 2022

Revizuirea deciziilor de numire/ transfer/ repartizare pe post/ catedra – 2022

Având în vedere restructurarea rețelei școlare pe parcursul anului școlar 2021-2022 și prevederile art. 19 alin. (4)-(5) din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, aprobată, prin O.M.Ed. nr. 5578 /10.11.2021, se emit noi documente de numire, după cum urmează:

  • pentru personalul didactic titular afectat de restructurarea rețelei școlare;
  • pentru cadrele didactice titulare numite/transferate pe nivel gimnazial/ profesional în unități de învățământ având clase V-XII/XIII sau I-XII/XIII, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 9 alin. (9), respectiv la art. 9 alin. (11), la solicitarea acestora, în vederea trecerii la nivelul cel mai înalt de învățământ al unității, în funcție de postul/catedra ocupat(ă);
  • pentru cadrele didactice titulare/debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6)/angajate pe durata viabilității postului/catedrei pe posturi didactice/catedre pe catedre ale căror denumiri nu se mai regăsesc în Centralizator se realizează în perioada de încadrare a personalului didactic de predare titular, în baza solicitărilor adresate, în scris, conducerilor unităților de învățământ la care acestea sunt încadrate, în baza procedurii prevăzute la art. 19 alin. (5) din metodologie.

NT_15559 Refacere decizii titulari

Proiectul CRED- apel de selecție a grupului țintă

ID 118327_Selectie grup tinta

Lista funcțiilor de conducere ramase vacante

Lista functiilor de conducere ramase vacante

Situație scoli Județ NT-17 decembrie

Situatie scoli Judet NT-17 decembrie

Anexele 2 si 3 la adresa nr. 35802/07.12.2021

Anexa 2 cu anonimizare

Anexa 3 – cu anonimizare

Invitație participare achiziție directa teste dezvoltare neuropsihologica

Invitatie participare achizitie directa teste dezvoltare neuropsihologicaInvitatie participare achizitie directa teste dezvoltare neuropsihologica

Nota depunere opțiuni

Nota depunere optiuni