Arhivă lunară: iunie 2021

Comunicat de presă

Comunicat (1)

Invitație pentru depunere ofertă

Comunicat de presă

Comunicat

Evaluare Națională, etapa specială 2021 – instrucțiuni

Comunicat de presă

28.06.202 comunicat prezenta bacalaureat 2021 probe scrise (1)

EVALUARE NAȚIONALĂ – ETAPA SPECIALĂ 2021

Peste 133.000 de absolvenți de liceu, așteptați la examenul național de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2021)

Data publicării:
Duminică, 27 Iunie, 2021

Examenul național de Bacalaureat 2021 (sesiunea iunie-iulie) începe luni, 28 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Marți, 29 iunie, se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 30 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării. Ultima probă scrisă, proba la Limba și literatura maternă, este programată joi, 1 iulie. Examenul este organizat în 802 centre.

Pentru susținerea probelor scrise s-au înscris 133.663 de candidați, dintre care 114.137 de candidați din promoția curentă, respectiv 19.526 de candidați din promoțiile anterioare. În Capitală vor susține probele scrise ale examenului de Bacalaureat peste 15.300 de candidați.

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 5 iulie (până la ora 12:00).

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Reamintim că, în acord cu prevederile legale în vigoare, în sălile de clasă trebuie asigurate următoarele măsuri de prevenire și protecție:

 • fiecare centru de examen va dispune de de asistență medicală, echipamente și materiale de protecție (dezinfectanți, măști etc.).
 • intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, vor fi semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat.
 • în sălile de clasă în care se desfășoară probele, locurile se stabilesc astfel încât să existe între candidați o distanță de 1 metru unul față de celălalt, pe rânduri și între rânduri.
 • în situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maximă posibilă.
 • fiecare persoană care are drept de acces în școală va primi câte o mască la sosire și, dacă solicită, și la plecare.
 • sălile de clasă vor avea dezinfectanți pentru mâini.
 • în incinta centrului de examen va fi purtată, obligatoriu, masca de protecție.
 • colectarea măștilor purtate se va face în locuri special amenajate și semnalizate.

În același timp, este interzis schimbul de obiecte personale.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor in sala de examen. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a examenului de Bacalaureat, în baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP/12.03.2021 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

 • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
 • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
 • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 28 iunie – 1 iulie, între orele 8:00 – 16:00.

Alte detalii privind desfășurarea examenului sunt disponibile ► aici.

Comunicat de presă

27.06.2021_comunicat presa bacalaureat 2021

Tel verde

TEL VERDE

Executivul a aprobat prelungirea implementării Programului național „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” din cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE

Data publicării:
Joi, 24 Iunie, 2021

Guvernul României a adoptat în ședința de astăzi, 24 iunie, proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii Programului naţional „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 251/2015 privind aprobarea Programului naţional „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”.

Prelungirea implică o perioadă de 2 ani alocată implementării până la final a Programului naţional „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”, respectiv până în 2024. În urma granturilor acordate liceelor și universităților, au fost obținute rezultate pozitive. Unul dintre acesta este reducerea abandonului școlar, iar la acest capitol s-au înregistrat următoarele rezultate:

 • în liceele beneficiare de granturi, rata medie de abandon școlar în anii terminali a scăzut de la valoarea de referință 6,5% la 1,98%, rata medie de absolvire a liceului a crescut de la 86,9% la 97,47%, iar rata de promovare a examenului de bacalaureat a crescut de la 49,6% la 62,88%
 • în facultățile sprijinite prin granturi, rata de retenție după primul an de studii a crescut de la 79,4% la 81,64%.

De asemenea, pentru a asigura egalitatea de șanse și caracterul incluziv și nediscriminatoriu al educației, în condițiile excepționale de desfășurare, începând cu martie 2020, a activităților didactice preponderent prin intermediul tehnologiei și al internetului, sunt necesare activități de educație remedială în scopul dezvoltării competențelor tuturor elevilor și pregătirii acestora, în mod special în situațiile în care elevii nu au avut acces sau au avut acces limitat la tehnologie.

Prelungirea perioadei de implementare nu presupune alocarea unor fonduri suplimentare și se face în cadrul bugetului existent al Proiectului privind învățământul secundar – ROSE.

Background

În vederea realizării obiectivelor acestui program național, Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare au semnat, în data de 17 aprilie 2015, Acordul de împrumut RO-8481 referitor la Proiectul privind învățământul secundar – ROSE.

Proiectul are ca obiective reducerea abandonului în învățământul secundar superior și primii ani ai învățământului terțiar și creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat, având ca rezultate așteptate:

– reducerea ratei de abandon în clasele terminale din liceele sprijinite în proiect

– reducerea procentului liceelor având rate de abandon peste 7%

– creșterea ratei de absolvire și a ratei de promovare a examenului de bacalaureat în liceele sprijinite în proiect

– creșterea ratei de retenție în primul an universitar în facultățile sprijinite în proiect.

Pentru atingerea obiectivelor menționate, în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE au fost acordate granturi liceelor și facultăților/universităților. Astfel, la sfârșitul anului 2020, erau în implementare 1.267 de granturi, dintre care 874 erau alocate liceelor, iar 393 facultăților/universităților.

În proiectele finanțate din granturi pentru licee, se derulează activități menite să conducă la realizarea obiectivelor menționate, care includ: activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare profesională, de coaching, dezvoltare personală și dezvoltare a abilităților socio-emoționale, precum și activități extracurriculare și de informare: vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire, participări la 2 competiții și formarea de rețele interșcolare.

În cele 393 de granturi pentru facultăți/universități se susțin activităţi proiectate să vină în întâmpinarea nevoilor studenţilor aflaţi în pericol să abandoneze facultatea în primul an de studiu, prin activități remediale, de tutorat, consiliere profesională și orientare în carieră, servicii de îndrumare și sprijin, precum și prin înființarea și dotarea unor centre de învățare, care să contribuie la sprijinirea studenților aflați în situație de risc.

De asemenea, sunt finanțate programe de vară de tip punte pentru elevii de liceu, în cadrul cărora aceștia pot participa la cursuri, seminarii, activități de consiliere, activități sportive sau social-culturale, în campusurile universitare. Granturile au fost aprobate pe o durată de 3-4 ani, în cazul liceelor, respectiv 2-3 ani în cazul facultăților universităților.