Arhivă zilnică: 9 martie 2021

Detaşarea la cerere a personalului didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar

Detașarea la cerere a personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar

Detaşarea în interesul învățământului a personalului didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar

Detaşarea în interesul învățământului a personalului didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar

Stabilirea personalului didactic pensionat care a avut calitatea de personal didactic de predare titular în învățământul preuniversitar şi se reîncadrează în funcţia de personal didactic, în anul școlar 2021-2022, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării

Stabilirea personalului didactic pensionat care a avut calitatea de personal didactic de predare titular în învățământul preuniversitar şi se reîncadrează în funcţia de personal didactic, în anul școlar 2021-2022, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării

Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă

  • Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2021-2022, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ sau care promovează examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2021, care au obținut nota sau media de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile naționale, sesiunile 2020, 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 și/sau 2017 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar – ART. 63
  • Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2021-2022, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2020 şi/sau 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 63 și 87 din Metodologie – ART. 87
  • Adresa PRELUNGIRI – nr. 2353/2021
  • Model cerere Prelungire CIM