Arhivă zilnică: 15 ianuarie 2020

Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 28 alin. (4) și (5) din Metodologie și se menține în activitate ca titular în funcția didactică, la cerere, în anul școlar 2020-2021

Soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin (2)-(3) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, anexă la OMEC nr. 5259/12.11.2019

Completarea normei didactice în anul școlar 2020-2021

Soluționarea cererilor de întregire a normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic care beneficiază de aceste drepturi, pentru anul școlar 2020-2021

Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic, soluționarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic care beneficiază de aceste drepturi, conform prevederilor Metodologiei și soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin (2) și (3) din Metodologie

Etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021

Emiterea de către ISJ Neamț a deciziilor de repartizare pe post/catedră pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioada viabilității postului didactic/catedrei

Verificarea situațiilor privind pregătirea psihopedagogică prin modulele organizate de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic efectuată de personalul didactic debutant prevăzut la art. 21 alin (4) lit. a) și alin (6), care a finalizat cu diplomă învățământul universitar de lungă sau scurtă durată

A)Listele cuprinzând cadrele didactice titulare, femei-menținere în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 ani, în baza DCC nr. 387/2018. B)Listele cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 01 septembrie 2020

Modificarea documentelor de numire/transferare/repartizare pentru cadrele didactice – precizarea nivelului cel mai înalt de învațământ al unității